The European Law Students’ Association Leuven vzw, hierna: ELSA Leuven genoemd, is er van bewust dat u vertrouwen stelt in deze organisatie. ELSA Leuven ziet het daarom ook als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina informeren we u welke gegevens we verzamelen als u onze website of diensten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hier mee uw gebruikservaring verbeteren. Op die manier begrijpt u precies hoe ELSA Leuven werkt.

The European Law Students’ Association Leuven (hoofdzetel: Tiensestraat 41, 3000 Leuven) verwerkt uw persoonsgegevens voor de organisatie van de evenementen waarvoor u zich inschrijft.

Gegevens die verwerkt worden

ELSA Leuven kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ELSA Leuven, of doordat u deze gegevens zelf overlevert bij het inschrijven voor één van de activiteiten van ELSA Leuven.

ELSA Leuven kan volgende gegevens verwerken, dit in functie van het doel waarvoor u deze gegevens opgaf:

Inschrijvingen voor activiteiten

Uitnodigingen gelijkaardige activiteiten

Indien u ervoor kiest verdere uitnodigingen voor gelijkaardige activiteiten te ontvangen, dan worden uw persoonsgegevens ook daarvoor gebruikt, op basis van de contractuele relatie als gevolg van die registratie. Indien u deze uitnodigingen niet langer wenst te ontvangen, informatie wilt over de gegevens die we verwerken, de gegevens wilt verbeteren of laten verwijderen, kunt u ons contacteren op leuven@be.elsa.org.

Duurtijd bewaring gegevens door ELSA Leuven

ELSA Leuven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om haar doelen, waartoe uw gegevens worden verzameld, te realiseren. ELSA Leuven verbindt zich ertoe deze gegevens te verwijderen na een duurtijd van minstens 5 jaar.

ELSA Leuven deelt nooit zonder toestemming persoonsgegevens aan derde partijen, tenzij het delen noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe deze gegevens dienen. Zelfs indien dit noodzakelijk is, verbindt ELSA Leuven zich ertoe toestemming van het datasubject te verzoeken indien gegevens aan derde partijen zouden worden gedeeld. Op die manier tracht ELSA Leuven transparant om te gaan met haar deelnemers en diens privacy te waarborgen.

Recht op inzage, correctie, dataportabiliteit en verwijdering

Indien u persoonsgegevens met ELSA Leuven gedeeld hebt, heeft u het recht om een exportbestand van de verzamelde persoonsgegevens te verzoeken, inclusief alle gegevens die u aan ELSA Leuven gegeven hebt. U kan dit verzoek richten tot leuven@be.elsa.org. ELSA Leuven verbindt zich ertoe binnen 4 weken antwoord te geven op dit verzoek.

Daarnaast heeft u het recht op inzage in uw persoonsgegevens en een bijhorende correctie in geval van onjuistheden. U kunt hiertoe contact opnemen met leuven@be.elsa.org. ELSA Leuven verbindt zich ertoe binnen 4 weken antwoord te geven op dit verzoek.

Wijzigingen

U kunt ook verzoeken dat alle persoonsgegevens die wij van u hebben, verwijderd worden. Deze verwijdering van persoonsgegevens bevat evenwel niet de verwijdering van de gegevens die wij verplicht moeten bewaren in verband met administratieve en wettelijke verplichtingen of in het licht van beveiligingsdoeleinden. U kan dit verzoek richten tot leuven@be.elsa.org. ELSA Leuven verbindt zich ertoe binnen 4 weken antwoord te geven op dit verzoek.

ELSA Leuven behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is daarom aangewezen om deze pagina met enige regelmaat te controleren om op de hoogte te zijn van de laatste versie van de privacyverklaring.

Op deze privacyverklaring is het Belgische recht van toepassing.

Websites waarnaar gelinkt wordt andere dan de website van ELSA Leuven, hebben een andere privacyverklaring. ELSA Leuven verwijst naar de toepasselijke privacyverklaring van deze websites.

Algemene bepalingen

ELSA Leuven houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder, maar niet beperkt tot, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en doen het nodige om uw privacy te waarborgen. Dit betekent o.a. dat wij:

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de onderstaande contactgegevens: 

The European Law Students’ Association Leuven
Tiensestraat 41
3000 Leuven
www.elsa-leuven.be